OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż, stanowiącego własność Gminy Choczewo, samochodu ciężarowego FS-Lublin.


Nazwa i siedziba sprzedającego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

ul. Pierwszych Osadników 77

84-210 Choczewo

tel.: 058 676 31 12

Strona internetowa: www.gzgk.choczewo.com.pl

e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl


Opis pojazdu

- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy

- marka: FS-Lublin, nr rejestracyjny GWE 97EP

- nr VIN: SUL330211V0026529

- rok produkcji 1997r, data pierwszej rejestracji 25.11.1997r.

- pojemność silnika 2417,00 cm3, rodzaj paliwa ON

- przebieg: 126185 km.


Pojazd jest w bardzo złym stanie blacharskim, dodatkowo silnik pobiera olej (1L/2tys. km).

Układ zawieszenia przedniego ma luzy, opony do wymiany. Brak przeglądu.

Silnik odpala od razu, bez zarzutu. Hamulce sprawne.

Więcej informacji można uzyskać podczas oględzin pojazdu.


Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 700,00 zł brutto.

Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
  1. Kopertę zawierającą ofertę oznaczoną następująco: „Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego FS-Lublin — nie otwierać przed 18.10.2021r.” należy złożyć
   w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie do dnia 18.10.2021 roku do godziny 10:00.

  2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

  3. Oględziny pojazdu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, na terenie oraz w godzinach pracy Zakładu. Osobą wskazaną do umożliwienia oględzin jest Pan Tomasz Lorek tel.: 721-990-777.

  4. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 77, 84-210 Choczewo, o godzinie: 11:00.

  5. Oferent składając ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.

  6. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie przetargu ustnego.

  Inne informacje:
  1. Sprzedający wybierze ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za pojazd.

  2. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu na konto Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie w Kaszubskim Banku Spółdzielczym o/Choczewo, numer: 49 8350 0004 2600 0l85 2000 0370 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołanie przetargu — bez podania przyczyn.


   Formularz (oferta) do pobrania            Umowa (kupna-sprzedaży) do pobrania

© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved