GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

DZIAŁ TECHNICZNY

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wydawane są na podstawie pisemnego wniosku składanego do GZGK w Choczewie

  • do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

  • warunki techniczne określają miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wymagania GZGK w Choczewie dotyczące rozwiązań technicznych przyłącza,

  • GZGK w Choczewie określa warunki przyłączenia w terminie:
    – 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
    – 45 dni w pozostałych przypadkach

  • ważność warunków technicznych wynosi 2 lata od dnia ich wydania.
Skip to content